Wetenschappelijk onderzoek

 

In 2009 werd in het UZ Brussel de cluster Centrum Hart- en Vaatziekten opgericht die de diensten Cardiologie, Cardiochirurgie, Heart Rhythm Management Centre en Vaatheelkunde groepeert.

Het doel is de klinische zorg voor de patiënt met een cardiovasculaire aandoening te optimaliseren.

 

De onderzoeksgroep "Centrum Hart-en Vaatziekten" - CHVZ - werd opgericht in 2010 met het doel het onderzoek te groeperen in 4 grote onderzoekslijnen, zowel voor wat betreft het klinische, het fundamentele als het translationele onderzoek.

  • Cardiale beeldvorming voor een beter begrip van cardiovasculaire aandoeningen.
  • Ionenkanaalaandoeningen: van de genetica tot de kliniek.
  • Klinische farmacologie.
  • Medische informatica.

 

De onderzoeksgroep CHVZ is een jonge groep zonder "onderzoekstraditie" in de VUB.

Om deze reden, alsook om rendementsoptimalisatie voor de VUB te bekomen, werd van bij het begin geopteerd om belangrijke samenwerkingsakkoorden te sluiten met twee andere onderzoeksgroepen.

 

Voor cardiale beeldvorming bestaat een samenwerking met BEFY (Medical Imaging & Physical Sciences) en meer bepaald met het ICMI (In vivo Cellular and Molecular Imaging Lab).

De doelstellingen waren het ophelderen van de mechanismen van "drug induced valvulopathy" en het definiëren van de determinanten die de evolutie van aortaklepsklerose naar aortaklepstenose bepalen.

Een nieuwe doelstelling is de beeldvorming van de broze plaque met het gebruik van nanobodies en fluorescentietechnieken in een dierenmodel met mogelijkheid tot implementatie in de kliniek.

 

Voor de ionenkanaalafwijkingen (o.l.v. Prof. P. Brugada) werd de focus initieel gelegd op de klinische presentatie en behandeling van deze ziekten.

Voorkamerfibrillatie is een frequente supraventriculaire ritmestoornis die vaker wordt teruggevonden bij patiënten met een Brugada Syndroom. Vandaar dat deze ritmestoornis,  tezamen met ventriculaire tachycardie en het risico op plotse dood, bijzondere aandacht krijgt in deze researchlijn.

Nu wordt de nadruk meer gelegd op de genetische afwijkingen die aan de oorsprong van deze ziekten liggen, meer in het bijzonder bij het Brugada Syndroom, en naar de link die kan bestaan met ionenkanaalstoornissen in neurologische aandoeningen.

 

Gebruik makend van cardiale beeldvorming zal ook nagekeken worden of morfologische afwijkingen deel uitmaken van het Brugada Syndroom, wat hun link is met de elektrofysiologische problematiek, en wat hun rol is in de klinische manifestaties.

 

De integratie binnen de onderzoeksgroep CHVZ van de klinische farmacologie (o.l.v. Prof. A. Dupont) heeft tot doel het medicamenteus beleid in het ziekenhuis te optimaliseren en dit via onderzoek binnen het Centrum hart- en vaatziekten, waarvan de resultaten kunnen gebruikt worden in alle andere diensten van het ziekenhuis.

 

Ook in het gebied van de medische informatica (o.l.v. Dr. R. Van De Velde) wenst de onderzoeksgroep CHVZ voorloper te zijn in het optimaliseren van de integratie van informatica in het elektronisch medisch dossier.

Een van de eerste projecten zal erin bestaan het klinisch pad "hartfalen" te integreren in het EMD.